ㄒㄧㄥˊxíngㄔㄨㄢˊchuán

  1. 駕駛船隻南史··》:不見行船。」儒林外史·》:兩岸人家燈火行船往來不絕。」

  2. 通行船隻史記·一一·西南夷》:餘步足以行船。」

to sail a boat, to navigate
naviguer
verfahren (V)​