ㄧㄢˇyǎnㄕㄥshēngˋ

  1. 簡單化合物中的原子原子團其他原子原子團置換產生複雜化合物化合物衍生物」。

a derivative (complex product derived from simpler source material)​
dérivé
Derivat (S)​