ㄅㄠbāoㄓㄨㄥzhōngㄒㄧㄤxiāng

  1. 鄉鎮位於雲林縣面積平方公里開拓現今糖廠設立

Baozhong or Paochung township in Yunlin county 雲林縣[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
Paochung (Dorf in Taiwan)​ (Eig, Geo)​