+8 = 14 

ㄔㄨˇchǔ

  1. 綿玉篇·》:。」·史游急就篇〉:襜褕。」·顏師古·綿。」

  2. 貯藏左傳·》:衣冠。」

  1. 口袋莊子·至樂》:不可以不可。」南史··隱逸·》:商人展轉。」

surname Chu, padding (in garment)​, to store up, pocket, Taiwan pr. [chu3]
(nom de famille)​, rembourrage (vêtements)​
Chu (Eig, Fam)​