ㄔㄨˇchǔㄙㄨㄟˋsuìㄌㄧㄤˊliáng

  1. 人名西元596~658)​浙江省)​初唐書法家文史工楷書學鍾繇王羲之古雅太宗諫議大夫起居注長孫無忌顧命即位尚書僕射封河郡公武則天歸田刺史憂憤

Chu Suiliang (596-659)​, one of Four Great Calligraphers of early Tang 唐初四大家[Tang2 chu1 Si4 Da4 jia1]