+4 = 11 

ㄍㄨㄟguī

  1. 器具」、兩腳」。玉篇·》:。」

  2. 法度條文」、」、」、」。

  3. 成例墨守成」、革除」。

  1. 謀劃謀求·》:是以明君使使盡力。」·蘇軾準備賑濟〉:厚利。」

  2. 矯正勸勉勸善」。左傳·》:刑罰。」

  3. 效法·韓愈進學解〉:姚姒渾渾無涯。」

compass, a rule, regulation, to admonish, to plan, to scheme
planifier, règle, usage établi
Regel , Sitte, Brauch, Gebräuche