ㄍㄨㄟguīㄗㄜˊ

  1. 法則共同遵守條文規範大家遵守交通規則。」·闍黎上人冰霜規則。」法則規定規矩章程原則

  2. 規律正常心臟規則跳動。」

rule, regulation, rules and regulations
régulier, règle, règlement
Regel