ㄍㄨㄢguānˋshìㄧㄣyīn

  1. 西方三聖觀察苦惱眾生解救觀世音」。參見觀世音菩薩

Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)​
Guanyin, bodhisattva Avalokitesvara, la Déesse de la Miséricorde
Avalokiteshvara (Bodhisattva des universellen Mitgefühls)​ (S, Rel)​