ㄍㄨㄢguānㄧㄣyīn

  1. 阿彌陀佛西方三聖聽聞呼救聲音前往救助參見觀世音菩薩

Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)​
Guanyin, bodhisattva Avalokitesvara, la Déesse de la Miséricorde
Guānyīn (Avalokiteśvara, Bodhisattva des Mitgefühls)​ (Eig, Buddh)​