ㄐㄧㄝˇjiěㄒㄧ

  1. 分解剖析釐清南史··儒林·》:講授常數風采解析經理。」剖析

  2. 同一概念同類事物各別特性辨析分類

to analyze, to resolve, (math.)​ analysis, analytic
anatomie, analyse, analyser
Analyse, analysieren (V)​, auflösen, beschließen , analytisch (Adj)​