ㄔㄨˋchùㄌㄟˋlèiㄆㄤˊpángㄊㄨㄥtōng

  1. 理解一事的知原理其他同類事理才思敏捷往往老師提出前提舉一反三觸類旁通。」舉一反三融會貫通

to comprehend (new things)​ by analogy