ㄧㄢˊyánㄅㄨˋㄐㄧˊˋ

  1. 無聊沒有正經道理論語·衛靈公》:群居終日言不及義。」二十年目睹之怪現狀·第一》:便無話不談所謂言不及義那裡好事出來?」

to talk nonsense (idiom)​, frivolous talk
(expr. idiom.)​ dire des bêtises, discours frivole