ㄧㄢˊyánㄌㄨㄣˋlùn

  1. 言談議論文選·左思·詠史詩》:言論宣尼辭賦。」儒林外史·》:聽見言論丰采正經。」言談輿論

expression of opinion, views, remarks, arguments
propos, opinion
öffentliche Rede (S)​, Meinungsäußerung (S)​, Rede, Meinung (S)​