ㄐㄧˋㄙㄨㄢˋsuàn

  1. 核算數目正在計算人數。」盤算

  2. 計劃打算紅樓夢·》:不留體統耳朵心裡沒有計算。」

  3. 暗中謀劃對付他人做人光明磊落不要背後計算別人。」

to count, to calculate, to compute
compter, calculer, calcul
zählen (V)​, Kalkulation, Berechnung, Rechnen (S)​, ausrechnen, berechnen, kalkulieren, rechnen (V)​