ㄓㄨˋzhùㄉㄧㄥˋdìng

  1. 宿命思想以為個人團體一切遭遇變化上天早已決定非人更易紅樓夢·五七》:姻緣月下老人預先註定暗裡紅絲個人絆住世仇終久有機夫婦。」

to foreordain, to be bound to, to be destined to, to be doomed to, inevitably
être voué à, être condamné à
Fügung (S)​, prädestinieren (V)​, verordnen (V)​, festgesetzt (Adj)​, unweigerlich (Adj)​, vorherbestimmt (Adj)​