ㄒㄩㄣˊxúnㄨㄣˋwèn

  1. 諮詢查問後漢書··》:京師地震詢問。」扣問答覆解答

to inquire
s'informer, se renseigner
Anfrage (S)​, Nachfrage (S)​, erkundigen, nachfragen, anfragen (V)​, Befragung (S)​