shīㄕㄨshū

  1. 詩經書經》,泛指一切經書飽讀詩書」。左傳·》:詩書。」三國演義·》:詩書。」

the Book of Songs 詩經[Shi1 jing1] and the Book of History 書經[Shu1 jing1]
Livre des Cantiques
Bücher über Dichtung (S)​, das Buch der Lieder (詩經shi1jing1)​ und das Buch der Urkunden (書經shu1jing1)​ (S)​, Gedichtbücher (S)​