+6 = 13 

ㄔㄚˋchà

  1. 誇耀史記·一一·司馬相如》:子虛烏有先生。」裴駰郭璞。」

  2. 驚訝詫異」。·楊萬里山神古來此地車馬。」

  3. 欺騙晉書·三七·宗室·》:甘言方伯輕兵。」

to be surprised, to be astonished
être surpris, être étonné