ㄍㄨㄟˇguǐㄐㄧˋ

  1. 狡詐計謀晉書··羊祜》:城守詭計。」儒林外史·一回》:拔山扛鼎義士再顯神通詭計奸徒。」狡計陰謀

trick, ruse, crafty scheme
ruse, intrigue
Heimtücke (S)​, Intrige (S)​, Kunstgriff (S)​, List (S)​, Täuschung (S)​, Trick (S)​