ˇㄨㄣˊwén

  1. 語言和文

  2. 泛指語言文字有關事項

literature and language, (PRC)​ Chinese (as a school subject)​
langue, langage, langue et littérature
Chinesischunterricht in der Grundschule (S)​