ㄔㄥˊchéngˊshí

  1. 誠懇實在不虛三國演義·一一九》:因此後主誠實不疑。」紅樓夢·》:哥兒脾氣我們家老一個樣子也是一味誠實。」老實厚道忠實誠懇誠摯刁狡奸詐欺騙虛假虛偽

honest, honesty, honorable, truthful
véracité, véridicté, vérité, honnête, honnêteté
aufrichtig (Adj)​