ㄙㄨㄥˋsòngㄐㄧㄥjīng

  1. 佛教僧尼念佛拍案驚奇·二八》:看守焚香誦經人間一遭。」

  2. 戲稱嘮叨不停一天到晚誦經一樣不煩?」

to chant the sutras
chanter les sutras