ㄒㄧㄝˋxièㄌㄧㄥˊlíngㄩㄣˋyùn

  1. 人名西元385~433)​南朝文學家謝玄小名稱謝襲封康樂稱謝康樂好學書畫文章顏延之江左第一山水肆意遨遊題詠以致開創山水寫實派風格太尉參軍傳世

Xie Lingyun (385-433)​ poet during Song of the Southern Dynasties 南朝宋
Xie Lingyun
Xie Lingyun (Eig, Pers, 385 - 433)​