ㄓㄥˋzhèngㄇㄧㄥˊmíng

  1. 引證確實晉書·○·》:父子證明足以。」拍案驚奇·○》:女兒三生一生一生索債一生證明討命可不利害?」表明證據證實說明

proof, certificate, identification, testimonial
prouver, preuve, témoignage
Beweis, Nachweis, Bestätigung, Dokument (S)​, beweisen, nachweisen, bestätigen, bezeugen (V)​