+12 = 19 

ㄑㄧㄠˊqiáo

  1. 古代瞭望樓臺譙樓」、譙門」。

  2. 曹操故鄉三國故址大陸地區安徽省

+12 = 19 

ㄑㄧㄠˋqiào

  1. 責備管子·揆度》:不作老者。」韓非子·》:不才之子父母鄉人。」」。

surname Qiao, drum tower, ridicule, to blame
tour du tambour, tour de guet, ridicule, à blâmer
beschuldigen, tadeln , verhöhnen, Gespött (S)​, Qiao (Eig, Fam)​