ㄅㄧㄢˋbiànㄉㄨㄥˋdòng

  1. 移動改變易經·繫辭》:變動不居周流六虛。」變革變化變遷改變改動更動固定

  2. 不尋常舉動事故荀子·》:天時下得地利變動用兵。」

to change, to fluctuate, change, fluctuation
changement, modification
verändern; abändern; umändern (V, Wirtsch)​