ㄒㄧㄤˋxiàngㄕㄢshān

  1. ➊ ​著名江西省西南宋朝陸九淵講學得名 。➋ ​浙江省象山➌ ​江蘇省東北得名

  2. 宋朝陸九淵參見陸九淵

Xiangshan district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi, Xiangshan county in Ningbo 寧波[Ning2 bo1], Zhejiang
Xiangshan (Ort in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​