ㄍㄨㄢˋguànㄊㄨㄥtōng

  1. 穿越溝通幹道貫通整個城市帶動經濟成長繁榮。」

  2. 洞曉事物儒林外史·第一》:王冕天性聰明年紀不滿那天地理大學問貫通。」領悟融會

to link up, to thread together
pénétrer, communiquer, comprendre à fond, joindre
durchbohren (V)​, verbinden (V)​, verstehen (V)​