+4 = 11 

ㄗㄜˊ

  1. 分內事情責任」、」、」、責無旁貸」。

  1. 要求索取」。左傳·》:。」

  2. 詰問責問」、責備」、」。文選·李密·陳情表》:詔書切峻逋慢。」

  3. 處罰責罵」、」、責罰」。

+4 = 11 

ㄓㄞˋzhài

  1. 錢財漢書·二四·食貨志》:於是鬻子。」」。

duty, responsibility, to reproach, to blame
demander, reprocher, responsabilité
Pflicht (S)​, Tadel (S)​