+5 = 12 

ㄈㄟˋfèi

  1. 花用錢財」、」。

  2. 花用消耗費力」、費心」、費勁」。三國演義·第一》:糧食浩大。」

  3. 應用廣泛禮記·中庸》:君子。」

  1. 言詞煩瑣禮記·緇衣》:。」

  1. 財用款項」、」、」。

  2. 春秋大陸地區山東省西南

  3. 春秋無極長房

+5 = 12 

ㄅㄧˋ

  1. 春秋故址大陸地區山東省西南

surname Fei, to cost, to spend, fee, wasteful, expenses
coûter, dépenser, consommer, frais, dépenses, charges, prix
Gebühr (S)​, Kosten