ˊㄖㄣˊrénㄎㄡˇkǒuˊshí

  1. 書經·仲虺》:來世口實。」行事說話留下話柄這麼不小心不怕貽人口實?」

to make oneself an object of ridicule
se rendre ridicule