ㄏㄜˋzhīㄓㄤzhāng

  1. 人名西元659~744)​自號狂客著名書法家武則天進士太子賓客祕書監」。擅長隸書擅長文辭詩風淡雅雋永巧思曠達說笑嗜酒李白張旭等人交往頻繁道士隱居鏡湖享年

He Zhizhang (659-744)​, Tang dynasty poet
He Zhizhang
He Zhi-Zhang, He Chihchang (chin. Dichter)​ (Eig, Pers, 659 - 744)​