ㄓㄠˋzhàoㄎㄨㄤkuāngㄧㄣˋyìn

  1. 人名西元927~976)​宋朝開國君主涿後周殿點檢節度使掌握兵權發動陳橋兵變帝位國號結束五代擾攘局面天下既定務農興學慎刑百姓休息過度重文輕武偏重造成宋朝長期積弱不振在位廟號太祖

Zhao Kuangyin, personal name of founding Song emperor Song Taizu 宋太祖 (927-976)​
Song Taizu
Song Taizu (Pers)​