+14 = 21 

ㄩㄝˋyuè

  1. 跳動前進」、一躍而起」、不已」。易經··》:。」山海經·北山》:人面見人。」

  2. 價格上漲·桓寬鹽鐵論·》:縣官闔門萬物萬物。」漢書·二四·食貨志》:不軌百金。」

to jump, to leap
sauter, bondir
hüpfen (V)​, springen (V)​