ㄕㄣshēnㄐㄧㄥjīngㄅㄞˇbǎiㄓㄢˋzhàn

  1. 形容歷經許多戰役困難·塞下曲〉:寶刀身經百戰。」喻世明言··令公》:生來胸襟志量力敵萬夫身經百戰。」

lit. veteran of a hundred battles (idiom)​, fig. experienced, seasoned
unzählige Kämpfe miterlebt haben