ㄕㄣshēnㄊㄧˇㄌㄧˋㄒㄧㄥˊxíng

  1. 親自躬行實踐兒女英雄傳·三六》:門生父親平日卻是認定一片性情一團忠恕身體力行便是教訓門生這個道理。」

to practice what one preaches (idiom)​
(expr. idiom.)​ mettre en pratique ce qu'on prêche