ㄒㄩㄢxuānㄩㄢˊyuán

  1. 高大轅門史記··蘇秦》:軒轅姣美。」

  2. 黃帝名號參見黃帝

  3. 複姓宋朝軒轅

  4. 星座北斗七星北邊

Xuan Yuan, personal name of Huangdi, the Yellow Emperor 黃帝[Huang2 di4], two-character surname Xuanyuan
Huángdì
Xuanyuan (Eig, Fam)​