ㄏㄨㄟhuīㄧㄥˋyìng

  1. 景致光彩相互照映南朝·謝靈運輝映。」·劉禹錫楊柳御溝春水輝映長安年少。」映輝」。照映

to reflect, to shine
refléter, briller, reluire