ㄌㄨㄣˊlúnㄔㄨㄢˊchuán

  1. 藉機推進船舶早期汽船使用螺旋槳推進器之前推進器推動輪船」。文明小史·一回》:恰好趕到同行輪船。」汽船

steamship, steamer, ocean liner, ship
bateau à vapeur
Dampfer (S, Tech)​, Dampfschiff (S)​