ㄅㄧㄢˋbiànㄌㄨㄣˋlùn

  1. 辯駁議論爭論是非史記·一一·平津》:於是天子敦厚辯論有餘習文法吏儒術。」老殘遊記·》:便老殘身上仍是彼此辯論。」討論爭辯爭論議論

debate, argument, to argue over
débat
Debatte