+3 = 7 

ㄑㄧˋ

  1. 迄今」。詩經·大雅·生民》:后稷無罪于今。」漢書·○·藝文志》:書缺簡脫禮壞樂崩。」

  1. 始終一直音訊」。後漢書·○·孔融》:其高靖難才疏意廣無成。」聊齋志異··促織》:。」

as yet, until
jusqu'à, atteindre à, finalement
bis jetzt , bis, erst wenn