+6 = 10 

ㄇㄧˊ

  1. 困惑惑亂財迷心竅」。易經·》:君子。」

  2. 媚惑文選·宋玉·登徒子好色·》:嫣然一笑。」警世通言·二八·白娘子雷峰塔》:奉勸世人。」

  3. 不清方向迷路」。左傳·》:。」

  4. 沉醉陶醉」、」、」。

  1. 分辨不清令人困惑迷途」、迷宮」。

  2. 心中昏亂意識模糊」。

  1. 心醉事物」、」、」。

to bewilder, crazy about, fan, enthusiast, lost, confused
fan (de)​, passionné (de)​, -phile, être fasciné par, s'égarer, désorienté, perdu, se perdre, charmer, séduire