ㄊㄨㄥtōngㄅㄠˋbào

  1. 通知傳達董西廂·》:恰正心頭見紅通報有人。」紅樓夢·》:原是素日親密又是弟兄本無自來不等通報。」轉達傳達

  2. 機關通告機關全體同仁使用文件通告」。

to inform, to notify, to announce, circular, bulletin, (scientific)​ journal
bulletin, circulaire, faire savoir par circulaire