ㄌㄧㄢˊliánㄙㄨㄛˇsuǒㄉㄧㄢˋdiàn

  1. 屬於同一企業經營管理分店總公司指示經營規劃顯示一致性家公資金雄厚年內連鎖店四處林立。」

chain store
chaîne de magasins
Filiale (S, Wirtsch)​, Handelskette (S, Wirtsch)​, Ladenkette (S, Wirtsch)​