ㄧㄡˊyóuㄒㄩㄝˊxué

  1. 遠處國外求學文明小史·三五》:他家殷富父母鍾愛縱容得志父母銀子遊學。」游學」。

  2. 從事學習漢書··》:王者太子遊學長大。」

to study away from home or abroad (old)​
voyage à l'étranger pour des études linguistiques