ㄩㄣˋyùnㄉㄨㄥˋdòngㄔㄤˊcháng

  1. 進行體育活動場所田賽徑賽運動設施運動場奔馳一如飛躍羚羊。」

sports field, playground, exercise yard
terrain de sport
Sportplatz (S)​