ㄩㄣˋyùnㄙㄨㄢˋsuàn

  1. 計算依照數學法則算題算式結果以下題目運算過程。」

to perform calculations, (mathematical)​ operation
opération (mathématiques)​
rechnen; (mathematische)​ Operation