ㄉㄠˋdàoㄗㄞˋzàiˇshǐㄋㄧㄠˋniào

  1. 大道無所不在不會屎尿低下便不存在其內莊子·》:東郭莊子所謂?』莊子無所不在。』東郭而後?』莊子螻蟻。』何其?』稊稗。』何其?』。』何其?』。』東郭不應。」