ㄉㄠˋdàoㄐㄧㄠˋjiào

  1. 崇奉元始天尊太上老君宗教相傳東漢有道自號天師天師道」。符咒為人治病煉丹長生入教繳納五斗米時人五斗米道」。盛行蜀郡弟子廣布信徒正式道教流傳全國玄教

Taoism, Daoism (Chinese system of beliefs)​
taoïsme
Daoismus (S, Philos)​