ㄗㄨㄣzūnㄕㄡˇshǒu

  1. 謹守服從·朱熹白鹿洞書院揭示〉:諸君相與遵守。」三國演義·》:常法遵守。」服從恪守堅守遵照違背違反違犯

to comply with, to abide by, to respect (an agreement)​
observer, respecter, obéir
Beachtung (S)​, Nichtbeachtung (S)​, befolgen (V)​, erfüllen (Eig, Math)​, erfüllt (Math)​